Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna
Petycja o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotycząca likwidacji reklam

Proszę o pobranie list dotyczących petycji do Biura Kancelarii Senatu oraz zebranie jak największej liczby podpisów osób z różnych środowisk społecznych.
/// Ostateczny termin złożenia list wyznacza się na 22 czerwca - Zebranie Rady Związku w Katowicach. ///
Jan Garncarz - prezes RZSA Województwa Śląskiego tel. 602 697 334.
Lista petycji do Senatu – pobierz lub drukuj

............................................

PETYCJA
Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) wnoszę o dokonanie w interesie publicznym zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) zmierzających do delegalizacji reklamy i promocji napojów alkoholowych.
UZASADNIENIE
Jakkolwiek obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) wprowadzają generalny zakaz prowadzenia promocji i reklamy napojów alkoholowych zakaz ten nie dotyczy jednak piwa, którego reklama jest dozwolona pod warunkiem przestrzegania warunków i wymogów wskazanych w ww. ustawie. Ustawodawca dopuszcza także możliwość informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających poniżej 18% alkoholu, oraz prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Niezależnie od licznych możliwości prowadzenia legalnej reklamy alkoholu powszechne jest także łamanie istniejących zakazów. I tak informowanie o sponsorowaniu często nosi cechy pełnoprawnej reklamy, działania reklamowe odnośnie piwa prowadzone są w sposób budzący jawne skojarzenia z relaksem i wypoczynkiem, sprawnością fizyczną oraz sukcesem życiowym i zawodowym. Pomimo niebudzących wątpliwości wyników badań naukowych jednoznacznie wskazujących na wpływ reklam alkoholu na zwiększone spożycie wśród młodzieży czy występowanie innych szkód społecznych, takich jak ilość śmiertelnych ofiar wypadków drogowych polscy konsumenci są stale narażeni na kontakt z reklamami alkoholu. Jak podaje na swojej stronie internetowej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.” Oraz „Alkohol wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Skutkiem tego jest m.in. zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, części nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet. Alkohol wywołuje też niedobory witamin i innych pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Następstwem owych niedoborów są zaburzenia widzenia, zmiany skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany w błonach śluzowych i szpiku kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, szkorbut i inne.”. Nie ulega wątpliwości, że alkohol z uwagi na swoją ogromną szkodliwość oraz uzależniający charakter nie jest towarem jak inne i obrót nim powinien podlegać szczególnym ograniczeniom, a konsumenci zamiast nieustannej zachęty do jego kupowania powinni mieć raczej prawo do stałej i rzeczowej informacji o szkodach związanych z jego używaniem. Wobec powyższego, z troski o interes zdrowia publicznego wnioskujemy o całkowitą delegalizację reklam i promocji alkoholu, zgodnie z założeniami zawartymi w przedstawionym poniżej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


USTAWA
 
z dnia ………………………………………… 2019 r.
 
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730):
1) art. 131 otrzymuje brzmienie:
„Art. 131 .
1.  Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2.  Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.
3.  Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
4.  Zabrania się informowania o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów alkoholowych, działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.
5.  Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.
2) art. 452 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu,
podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.”

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

....................................................

UWAGA:
▪ KAŻDY ZBIERAJĄCY PODPISY MUSI PRZEDSIĘWZIĄĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, ABY DANE OSOBOWE NIE ZOSTAŁY PRZEKAZANE OSOBOM NIEUPRAWNIONYM. NIE WOLNO, ZATEM POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU KARTEK Z PODPISAMI.
▪ W CZASIE, GDY NIE SĄ ZBIERANE PODPISY, KARTKI Z TABELAMI I DANYMI OSOBOWYMI MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE W SZAFCE, SZUFLADZIE ITP., TAK, ABY OSOBY NIEUPRAWNIONE NIE MIAŁY DO NICH DOSTĘPU.
▪ KAŻDY ZBIERAJĄCY PODPISY NIE MOŻE SKANOWAĆ, KOPIOWAĆ LUB PRZEPISYWAĆ ORAZ WPROWADZAĆ DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ DANYCH ZAMIESZCZONYCH W TABELACH PRZEZ OSOBY PODPISUJĄCE SIĘ.
Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy